Τεχνική κινητικής ανάπτυξης

Ως κινητική ανάπτυξη σύμφωνα με τον Gallahue ορίζεται η βαθμιαία προοδευτική αλλαγή στην κινητική συμπεριφορά του ατόμου, η οποία είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των χαρακτηριστικών του ατόμου με το περιβάλλον, αλλά και του κινητικού έργου, το οποίο καλείται κάθε φορά να ολοκληρώσει.

Σύμφωνα με τους Payne και Isaaks (2002) με τον όρο κινητική ανάπτυξη ορίζονται οι αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν αναφορικά με την ικανότητα του ατόμου να κινεί τα χέρια του και τη δυνατότητα η κίνησή του προοδευτικά να βελτιώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας που ασκεί.

Τεχνική βελτίωσης της κινητικότητας των παιδιών στο Εργαστήριο Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Μερικά κουβάρια κλωστής τα οποία ξετυλίγονται και οι μαθητές καλούνται να τα τυλίξουν σωστά.

Με τη βελτίωση της τεχνικής, οι μαθητές ανταποκρίνονται ευκολότερα στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Μαυροειδής Γιώργος ΠΕ88.02

Μετάβαση στο περιεχόμενο